Zásady ochrany osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Vážený klient,

predkladaným poučením Vás informujeme, že uzatvorením Zmluvy (ďalej len „Zmluva“) medzi Vami a realitnou kanceláriou Reality MINI, prevádzka Hlavné námestie číslo 14, 979 01 Rimavská Sobota prevádzkovateľ Mária Hangácsiová, Liesková 1091/13, 979 01 Rimavská Sobota ste nám poskytli svoje osobné údaje potrebné pre plnenie tejto Zmluvy.
V nádväznosti na uzatvorenie Zmluvy sa realitná kancelária Reality MINI, prevádzkovateľ Mária Hangácsiová sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v tomto poučení Vám poskytneme informácie o tom, akým spôsobom je nakladané s Vašimi osobnými údajmi a aké práva máte v súvislosti s Vami poskytnutými osobnými údajmi.

Identifikačné údaje našej spoločnosti sú nasledovné : Reality MINI, realitná kancelária, prevádzka Hlavné námestie číslo 14, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzkovateľ Mária Hangácsiová, Liesková 1091/13, 979 01 Rimavská Sobota,, IČO: 407 305 49, DIČ/IČ DPH: 103 110 7990 (ďalej len „realitná kancelária Reality MINI“).
Kontaktovať nás môžete na uvedenej adrese.

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy. Vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované inému príjemcovi, ani nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Niektoré údaje týkajúce sa Vašej nehnuteľnosti (popis, príp. lokalita, fotografie…) budú zverejňované na našej internetovej stránke a na realitných internetových stránkach za účelom získania potenciálneho kupujúceho pre Vašu nehnuteľnosť.

Vaše osobné údaje bude realitná kancelária Reality MINI spracúvať po dobu trvania Zmluvy predĺženú o obdobie piatich rokov pre prípad uplatnenia zodpovednostných nárokov. Po uplynutí uvedenej lehoty realitná kancelária Reality MINI vymaže Vaše osobné údaje zo svojej evidencie.

Máte právo požadovať od realitnej kancelárie Reality MINI prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby v podobe potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie :

 • o účele spracúvania osobných údajov,
 • o kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
 • ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • o práve požadovať od realitnej kancelárie Reality MINI opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,
 • ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás,
 • o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v ktorých prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás.

Na Vašu žiadosť Vám tiež budú poskytnuté osobné informácie, ktoré o Vás realitná kancelária Reality MINI spracúva, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, je realitná kancelária Reality MINI oprávnená Vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Máte právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne. Máte právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov realitnej kancelárie Reality MINI alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho realitnej kancelárie Reality MINI overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • realitná kancelárie Reality MINI už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie Vášho právneho nároku, alebo
 • namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane realitnej kancelárie Reality MINI prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak:

 • je toto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej reaitnej kancelárei Reality MINI, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov realitnej kancelárie Reality MINI alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli realitnej kancelárie Reality MINI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia týchto podmienok:

 • ak je to technicky možné a
 • ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, z dôvodu potreby spracúvať Vaše osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 • ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú potrebné pre plnenie Zmluvy s Vami. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné. V prípade ich neposkytnutia však nebude možné uzatvoriť Zmluvu medzi Vami a realitnou kanceláriou Reality MINI, a teda ani nebude možné Vám poskytnúť naše služby.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a nedochádza k rozhodnutiam, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré by mali právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás významne ovplyvňovali.