Etický kódex

PREAMBULA

Základné ustanovenia

I.

Etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu  realitnej kancelárie Reality MINI voči klientom a všetkým subjektom v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

II.

Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť.

III.

Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok pre činnosť realitnej kancelárie Reality MINI.

KAPITOLA I.
Princípy etického kódexu

I. Povinnosť byť vzdelaným a informovaným

Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby makléri realitnej kancelárie Reality MINI, ktoré sa zaoberajú sa obchodom s nehnuteľnosťami boli informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách, vládnych uzneseniach, o verejnej politike a o bežných trhových podmienkach tak, aby mohli plne a presne radiť svojim klientom (za klienta sa považuje obchodná strana, s ktorou má realitná kancelária zmluvný vzťah) v rámci svojich kompetencií.

Etický kódex ďalej požaduje, aby títo členovia realitnej kancelárie Reality MINI (makléri) konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi, týmto štatútom realitnej kancelárie Reality MINI a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

II. Povinnosť byť čestným

Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie zastúpenia a nezákonné obchodovania. Osoba zaoberajúca sa obchodovaním s nehnuteľnosťami sa musí zaviazať, že nebude zveličovať či naopak zatajovať dôležité fakty a že upozorní na každý súčasný alebo možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o majetok alebo zastupované osoby.

III. Povinnosť viesť si depozitný účet

Etický kódex vyžaduje, aby si realitná kancelária Reality MINI viedla samostatný depozitný účet v prípade, ak preberá do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (depozitnú zálohu, kúpnu cenu, resp. jej časť) a makléri realitnej kancelárie Reality MINI sú povinní prijaté zálohy ihneď odovzdať do úschovy.

IV. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími sprostredkovateľmi nehnuteľností

Etický kódex požaduje, aby sa makléri – kolegovia s nehnuteľnosťami vyhýbali sporu medzi sebou navzájom. Tieto spory by mohli prekážať profesii a ovplyvňovať služby poskytované ich klientom.

V tejto súvislosti etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami). V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu predložený štatutárnemu zástupcovi realitnej kancelárie Reality MINI (ako arbitráži).

V. Povinnosť podrobiť sa disciplíne realitnej kancelárie Reality MINI

Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi maklérmi realitnej kancelárie Reality MINI bol tento v prvom rade riešený štatutárnym zástupcom realitnej kancelárie Reality MINI. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť konateľovi všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať.

KAPITOLA II.
Profesionalizmus

I. Význam etického kódexu má štyri dimenzie :

1. Je akceptovaný maklérmi realitnej kancelárie Reality MINI, ktorí pôsobia v obchode s nehnuteľnosťami a snažia sa etablovať ako profesionáli a tými, ktorí sú pripravení akceptovať isté poverenia a kolektívnu zodpovednosť a zaručené záväzky, ktoré predpokladá a ukladá profesionalizmus.

2. Poskytuje základný návod etického správania sa pri obchodovaní s nehnuteľnosťami.

3. Poskytuje pozitívny smer rozvoja práce a administratívnej činnosti realitnej kancelárie Reality MINI, ktorá ho prijíma ako súbor činností, ktoré má v stanovách a má za cieľ ich realizovať.

4. Definuje povinnosti a záväzky nad rámec pôsobnosti zákona.

KAPITOLA III.

I. Zásady

Dobré meno – profesia

Maklér pri výkone svojho povolania nesmie učiniť žiadne konanie, ktoré by sa priečilo dobrým mravom, slušnému a korektnému správaniu sa, a ktoré by ohrozovalo jeho česť a dobré meno realitnej kancelárie. Reality MINI. Môže použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy.

Maklér pri výkone svojho povolania je povinný dbať o dobré vystupovanie a celkovú úpravu zovňajška (vrátane oblečenia), aby jeho vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni kladenej profesionálom, a aby svojim vystupovaním zároveň reprezentoval realitnú kanceláriu Reality MINI.

II. Nezávislosť malkéra

Vzťah malkéra ku klientom, súdom, úradom a ďalším osobám sa pri výkone jeho povolania riadi zásadou nezávislosti.

III. Dôvera

Vzťah malkéra a klienta je založený na vzájomnej dôvere.

V súvislosti s výkonom povolania maklér nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete sprostredkovania.

Zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré mu boli poskytnuté klientom, nemôže použiť v iných prípadoch ako v realitnej činnosti.

IV. Zachovávanie mlčanlivosti

Povinnosť mlčanlivosti makléra a realitnej kancelárie Reality MINI trvá aj po skončení poverenia (je časovo obmedzená po dobu 5 rokov po skončení zmluvy).

Realitná kancelária Reality MINI je povinná vyžadovať od svojich maklérov a všetkých ďalších osôb s ktorými spolupracuje pri poskytovaní právnej pomoci alebo pri zabezpečení finančných služieb pre klientov, aby zachovávali povinnosť mlčanlivosti rovnako, ako on sám.

V. Záujmy klienta

Pri poskytovaní služieb chráni realitná kancelária Reality MINI záujmy klienta v súlade s etickým kódexom.

VI. Poskytovanie služieb

Realitná kancelária Reality MINI a jej makléri poskytujú služby len v rámci poverenia od klienta, poskytujú služby bez zbytočného odkladu, svedomite a zodpovedne.

Realitná kancelária Reality MINI a jej makléri priebežne informujú klienta o vývoji prípadu, ktorý bol zverený realitnej kancelárie Reality MINI, ďalej upovedomia klienta o všetkých dôležitých úkonoch a v primeranej lehote reagujú na požiadavky klienta.

Realitná kancelária Reality MINI starostlivo nakladá s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chráni ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobí všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami a dodržiava štatút realitnej kancelárie Reality MINI o nakladaní s údajmi.

VII. Odmena za poskytnutie služieb

Realitná kancelária Reality MINI a jej makléri poskytujú služby za odmenu v súlade s príslušnou sprostredkovateľskou zmluvou.

VIII. Peňažné prostriedky klienta

Ak boli realitnej kancelárie Reality MINI alebo maklérovi zverené peňažné prostriedky pre klienta alebo pre tretiu osobu ako časť kúpnej ceny alebo celku, je maklér povinný tieto prostriedky ihneď odovzdať štatutárnemu zástupcovi realitnej kancelárii Reality MINI do úschovy.

Maklér nesmie použiť peňažné prostriedky klienta na iný účel, než boli určené.

Zverené kľúče od nehnuteľnosti, ktoré klient odovzdá maklérovi realitnej kancelárie Reality MINI je maklér povinný okamžite odovzdať do úschovy a tieto si vyžiadať len za účelom obhliadky nehnuteľnosti a následne ich späť odovzdať do úschovy.

Maklér sa zaväzuje nescudziť ani žiadnym iným spôsobom nepoškodiť majetok klienta a to či už pri obhliadkach nehnuteľnosti alebo pri inej činnosti. Zároveň sa zaväzuje pri obhliadkach nehnuteľnosti s klientom dávať pozor, aby ani klient nescudzil ani inak nepoškodil majetok klienta.

IX. Konanie pred úradmi

V konaní pred úradmi je maklér a realitná kancelária Reality MINI sú povinní zachovávať slušnosť, korektnosť a svojim vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňujú.

KAPITOLA IV.
Vzťahy medzi maklérmi realitnej kancelárie Reality MINI

I. Kolegiálnosť

Vzťahy medzi maklérmi sa spravujú zásadou stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.

Každý maklér  je povinný iných maklérov kancelárie uznávať ako svojich kolegov a správať sa voči ním zdvorilo a korektne.

Ak sa podľa názoru makléra iný maklér kancelárie sa správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na štatutárneho zástupcu realitnej kancelárie Reality MINI. Maklér je povinný zachovávať mlčanlivosť počas disciplinárneho konania.

II. Spolupráca

Maklér, na ktorého sa obráti iný maklér kancelárie s konkrétnym obchodným prípadom je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady.

II. Reklama

Maklér je povinný sa prezentovať predovšetkým kvalitným výkonom svojho povolania a primeranou reklamou. Maklér je povinný dbať o to, aby obálky, hlavičkový papier, pečiatky, vizitky a iné formy zverejňovania údajov o jeho činnosti, ktoré používa, boli dôstojné.

III. Ukončenie alebo pozastavenie poskytovania služieb

V prípade ukončenia alebo dlhšiu dobu trvajúceho prerušenia poskytovania služieb je  maklér povinný : a) usporiadať si svoje záväzky voči realitnej kancelárii Reality MINI, klientom a iným členom a splniť si svoje povinnosti k súdom a úradom a všetky daňové povinnosti, b) určiť kolegu makléra, ktorý ho bude zastupovať a v prípade, že sa mu to nepodarí, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu štatutárnemu zástupcovi realitnej kancelárii Reality MINI.

KAPITOLA VI.

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie tohto etického kódexu by mal každý maklér považovať za vec svojej profesionálnej cti.

Podpisom etického kódexu maklér realitnej kancelárie Reality MINI potvrdzuje, že ho dôkladne prečítal a že sa ním bude riadiť.